โรงเรียนในโครงการ

จำนวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในสังกัด

 ปีการศึกษา เป้าหมาย (โรง)คู่ขนาน (โรง) รวม
 2558 12-12
 2559 53 52105
 รวม 65 52117

ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนทุกโรงที่เหลือจำนวน  52  โรงเรียน  ได้เข้าร่วมนโยบาย  แบบคู่ขนาน


รายชื่อโรงเรียนนำร่องลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ปีการศึกษา  2558

ลำดับที่

ชื่อโรงเรียน

ขนาดโรงเรียน

1.

อนุบาลบางแก้ว

กลาง

2.

วัดปัณณาราม

เล็ก

3.

บ้านพรุนายขาว

กลาง

4.

วัดชุมประดิษฐ์

กลาง

5.

วัดหวัง

กลาง

7.

อนุบาลปากพะยูน

กลาง

8.

อนุบาลป่าบอน

ใหญ่

9.

บ้านต้นประดู่

กลาง

10.

บ้านแม่ขรี

ใหญ่

11.

บ้านวังปริง

เล็ก

12.

บ้านควนนกหว้า

เล็ก


รายชื่อโรงเรียนนำร่องลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ปีการศึกษา  2559

โรงเรียนขยายโอกาส

โรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนขนาดกลาง

1.วัดเขาวงก์

1.วัดควนขี้แรด

1. บ้านพน

2.บ้านควนประกอบ

2.บ้านควนโคกยา

2. บ้านพูด กรป.กลาง

3.บ้านควนหมอทอง

3.บ้านท่านางพรหม

3. อนุบาลกงหรา

4.บ้านควนยวน

4.บ้านโคกม่วง

4. บ้านทอนตรน

5.วัดท่าควาย

5.วัดแหลมจองถนน

5. บ้านลานช้าง

6.วัดบ้านแหลมกรวด

6. ไทยรัฐวิทยา  23

6. บ้านเทพราช

7.บ้านทุ่งนารี

7.บ้านคลองใหญ่

7. บ้านท่าลาด

8.บ้านหนองธง

8.บ้านเกาะเสือ

8. บ้านเกาะทองสม

9.วัดลอน

9.บ้านช่องฟืน

9. บ้านท่าเชียด

10.หาดไข่เต่า

10.วัดโรจนาราม

10.วัดตะโหมด

11.วัดฝาละมี

11.บ้านแหลม

11.บ้านด่านโลด

12.บ้านปากพล

12.วัดโคกตะเคียน

12. บ้านโคกทราย

13. วัดแตระ

13.วัดควนเคี่ยม

13. บ้านควนแหวง

14.บ้านเหมืองตะกั่ว

14.  มิตรมวลชน 1

14. วัดหัวควน

15.บ้านเกาะนางคำ

 

15. บ้านควนพระสาครินทร์

16.บ้านโหล๊ะหาร

 

16. วัดป่าบอนต่ำ

17.วัดโหล๊ะจันกระ

 

17. วัดท่าดินแดง

 

 

18. บ้านน้ำตก

 

 

19. บ้านโคกสัก

 

 

20. วัดรัตนวราราม

 

 

21. บ้านทะเลเหมียง

 

 

22. บ้านควนอินนอโม

หน้าเว็บย่อย (1): ผลสัมฤทธิ์
Comments