ผลสัมฤทธิ์

ผลการดำเนินงาน  กิจกรรมตามนโยบาย  ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ สำหรับสถานศึกษานำร่อง ในปีการศึกษา 2558  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา  2558 เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดอย่างชัดเจน เมื่อเทียบกับปีการศึกษา  2557  ตามตาราง  ดังนี้

ชื่อโรงเรียน

O-net ป.6

  ค่าพัฒนา

ปี  58

ปี  57

โรงเรียนอนุบาลป่าบอน

๔๖.๘๘

๔๗.๗๘

- ๐.๙๐

โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน

๔๖.๒๓

๔๘.๖๙

-๒.๔๖

โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์

๕๔.๗๖

๕๕.๔๙

-๐.๗๓

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว

๕๐.๘๘

๔๙.๗๑

๑.๑๗

โรงเรียนวัดปัณณาราม

๕๗.๕๖

๕๖.๖๖

๐.๙๐

โรงเรียนวัดหวัง

๕๔.๑๖

๕๗.๒๔

-๓.๐๘

โรงเรียนบ้านต้นประดู่

๕๑.๒๘

๔๙.๒๐

๒.๐๘

โรงเรียนบ้านวังปริง

๕๓.๖๗

๕๐.๘๑

๒.๘๖

โรงเรียนบ้านพรุนายขาว

๕๓.๓๙

๔๔.๔๙

๘.๙๐

โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์)

๔๖.๙๔

๔๕.๐๕

๑.๘๙

โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน

๕๕.๙๙

๕๕.๙๗

๐.๐๒

โรงเรียนบ้านควนนกหว้า

๕๓.๕๗

๔๘.๙๙

๔.๕๘

รวม

๕๒.๑๑

๕๐.๘๔

๑.๒๗


ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน                   

      โรงเรียนนำร่อง ๑๐  จำนวน  ๑๒  โรงเรียน และ ๕๐ จำนวน  ๕๓ โรง  และโรงเรียนคู่ขนาน มีความรู้  ความเข้าใจ  ในการกำหนดปัจจัยตัวป้อน  (Input)  ได้แก่ ครู  ผู้บริหาร  ผู้เรียน  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  งบประมาณ  แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  อาคารสถานที่  ฯลฯ และกำหนดกระบวนการ  (Prosess) ที่ชัดเจน  ได้แก่  การปรับโครงสร้างเวลาเรียน  กำหนดตารางการจัดกิจกรรม  ออกแบบกิจกรรมให้เหมาะกับบริบทของโรงเรียน  จัดกิจกรรมสู่ผู้เรียน  วัด ประเมินผล  และรายงานผล ฯลฯ และสามารถนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิ์ผลได้  ผู้เรียนมีความสุข  ครูได้ร่วมทำงานเป็นทีมแบบบูรณาการ และมีโรงเรียนนำร่องลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่สามารถดำเนินงานประสบผลสำเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงเรียนอื่นๆ ได้แก่      

        1. โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ตั้งอยู่ในอำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง     เป็นโรงเรียนนำร่องที่ดำเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างชัดเจน  โดยกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนดตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียน  โรงเรียนได้กำหนดกิจกรรมตามความถนัด  ความสนใจที่สามารถพัฒนาผู้เรียนทั้ง 4  ด้าน  ได้แก่  พุทธิศึกษา จริยศึกษา  หัตถศึกษา  และพลศึกษา  กิจกรรมสามารถส่งเสริมทั้งนักเรียนที่เรียนก่ง  และนักเรียนกลุ่มเรียนอ่อน  ด้วยการกำหนดกลุ่มกิจกรรม ได้แก่  กิจกรรมการทำอาหารพื้นบ้าน  กิจกรรมการทำอาหาร  กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่น  กลองยาว  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  กิจกรรมมโนราห์  กิจกรรมแอร์โรบิก  กิจกรรมดนตรีไทย  กิจกรรมการละเล่นแบบไทย  กิจกรรมดนตรีไทย  กิจกรรมคอมพิวเตอร์  และกิจกรรมส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะ  ได้แก่ A math  โซดูกุ  crossword  การใช้ โปรแกรม GSP  แต่ละกิจกรรมนักเรียนจะเข้ากลุ่มตามความสนใจ  ความถนัด  และร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข  ผู้สอนจะวัดและประเมินผลนักเรียนโดยดูความก้าวหน้าของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  นอกจากนี้ยังมีร่องรอยการดำเนินงานที่ชัดเจน  สามารถตรวจสอบได้

        2. โรงเรียนบ้านควนนกหว้า  ตั้งอยู่ในอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  เป็นโรงเรียนนำร่องที่ดำเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างชัดเจน โดยกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนดตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียน  โรงเรียนได้กำหนดกิจกรรมตามความถนัด  ความสนใจที่สามารถพัฒนาผู้เรียนทั้ง 4  ด้าน  ได้แก่  พุทธิศึกษา จริยศึกษา  หัตถศึกษา  และพลศึกษา  โดยกิจกรรมจะเน้นด้านทักษะชีวิต  แต่จะได้รับการฝึกคุณธรรมจริยธรรม  และผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ได้แก่ การเกษตร ประกอบด้าย  การปลูกผัก  การเลี้ยงสัตว์  มีการปลูกฝังคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์  ด้วยกิจกรรม  สหกรณ์วัดใจ  กิจกรรมเพื่อสุขภาพได้แก่การว่ายน้ำ  การรับประทานอาหารปลอดสารพิษ ที่ผลิตเองโดยผู้เรียน  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฝึกภาษาญี่ปุ่น  กิจกรรมการร้องเพลง  และการเต้นเพื่อสุขภาพ

        3. โรงเรียนวัดปัณณาราม  อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนำร่องที่ดำเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างชัดเจน โดยกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนดตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียน  โรงเรียนได้กำหนดกิจกรรมตามความถนัด  ความสนใจที่สามารถพัฒนาผู้เรียนทั้ง 4  ด้าน  ได้แก่  พุทธิศึกษา จริยศึกษา  หัตถศึกษา  และพลศึกษา  โดยกำหนดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ได้แก่  กิจกรรมกลองยาว  กิจกรรม  ฮูลาฮูบ  กิจกรรมนักประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่น  กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์  กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทย  โรงเรียนได้ประสานภูมิปัญญามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเนื่องจากครูมีจำนวนน้อย

       4.โรงเรียนบ้านวังปริง  เป็นโรงเรียนนำร่องในอำเภอกงหรา  เป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมหมวดที่ 4  ได้โดดเด่นมาก ในด้านการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน  เรียนรู้เรื่องปลาดุก  ครบวงจร ตั้งแต่การเลี้ยง  การแปรรูป  และการจำหน่าย  ส่งผลให้ผุ้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน และยังส่งเสริมให้ภูมิปัญญาชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง


หน้าเว็บย่อย (1): Best Practice