Best Practice

โรงเรียนบ้านควนนกหว้า

ชื่อกิจกรรม

รูปแบบ/หลักการ/วิธีการ

การเชื่อมโยงหลักสูตรสู่กิจกรรม

รูปแบบ  คือ  การจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการ  สู่ทักษะอาชีพ

หลักการ

๑.เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความสนใจ  ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนเลือกเรียนรู้ตามกิจกรรมที่สนใจ ได้แก่  การปลูกผัก  เลี้ยงสัตว์ เพื่อสร้างรายได้

๒.เป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ทุกกิจกรรมจะให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงหลังเวลาเรียนปกติ  นอกเวลาเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทำงานเป็นทีม  ร่วมคิด ร่วมทำ  ร่วมวิเคราะห์  อภิปราย  สรุปองค์ความรู้  นำเสนอ  ปรับปรุงงานเพื่อแก้ปัญหาต่อไป

๓.  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  เข้ามามีส่วนร่วม ช่วยเหลือผู้เรียน

๔. ประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง

วิธีการ

๑. จัดแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

๒. ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา

๓. สำรวจความสนใจของผู้เรียน  จัดกลุ่ม

๔. จัดกิจกรรม ตามที่กำหนด

๕. วัด/ประเมินผล/รายงานผล

 

สถานศึกษามีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนำมาออกแบบกิจกรรมสู่ความต้องการของผู้เรียน  โดยนำสาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แล้วกำหนดเป็นกิจกรรมบูรณาการ  ได้แก่

  ๑. การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กบ ปลาดุก ไก่ไข่  ไก่เนื้อ

  ๒. การปลูกผัก  และเกษตรกรรม การเพาะเห็ด

  ๓.  การแปรรูปผลิตภัณฑ์  การออกแบบผลิตภัณฑ์

  ๔.  การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการเรียนรู้

Comments