ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เลขที่  2/8 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160

แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงาน

กลุ่ม/หน่วย

เบอร์โทร

กลุ่มอำนวยการ

074 – 695911

กลุ่มนโยบายและแผน

074 – 695914

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

074 – 695914

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

074 – 695916

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

074 – 695917

กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มกฎหมายและคดี

074 – 695915

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

074 – 695915

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

074 – 695913

หน่วยตรวจสอบภายใน

074 – 695915

โทรสาร

074 – 695912

E-MAIL

info@phatthalung2.go.th

เว็บไซต์

www.phatthalung2.go.th

ที่ตั้ง เลขที่  2/8 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160