จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ ประจำปีการศึกษา (10 มิถุนายน)