DLTV

ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ  ปี 2558
    -  สูงกว่าระดับประเทศ  จำนวน  37  โรงเรียน
    -  ต่ำกว่าระดับประเทศ  จำนวน    9  โรงเรียน


ที่

ชื่อโรงเรียน

O-NET 2557

O-NET 2558

เพิ่ม/ลด

1

บ้านแหลมดิน

60.48

45.33

2

วัดสุภาษิตาราม

59.62

61.00

3

บ้านท่านางพรหม

53.7

49.71

4

วัดชุมประดิษฐ์

53.12

61.23

5

วัดปลักปอม

52.83

0.00

6

วัดควนขี้แรด

52.71

54.93

7

วัดควนเคี่ยม

50.79

62.00

8

วัดปัณณาราม

50.64

54.17

9

วัดพังกิ่ง

50.51

52.44

10

วัดไทรพอน

49.64

55.28

11

วัดโหล๊ะจันกระ

49.61

51.48

12

บ้านท่าเนียน

49.45

52.35

13

บ้านวังปริง

49.33

53.67

14

บ้านโคกม่วง

48.82

54.50

15

วัดควนโก

48.78

55.93

16

วัดควนนางพิมพ์

48.67

48.00

17

วัดโพธิยาราม

48.65

52.00

18

บ้านคลองขุด

47.86

48.84

19

บ้านแหลม

47.80

44.96

20

วัดสังฆวราราม

47.75

56.14

21

วัดแหลมจองถนน

46.85

45.88

22

วัดโตนด

46.22

46.46

23

บ้านควนหินแท่น

45.96

55.99

24

บ้านช่องฟืน

45.83

51.69

25

วัดท่านางพรหม

45.63

46.58

26

บ้านไสนายขัน

45.56

53.40

27

บ้านคลองใหญ่

45.52

61.09

28

วัดสะทัง

45.36

57.20

29

วัดโรจนาราม

45.21

52.64

30

วัดหัวเขาชัยสน

44.90

40.81

31

วัดหานโพธิ์

44.85

56.07

32

วัดนาปะขอ

44.67

41.42

33

บ้านเกาะเสือ

43.89

53.88

34

บ้านนาหยา

43.81

44.48

35

บ้านทุ่งหนองสิบบาท

43.64

47.37

36

มิตรมวลชน ๑

43.37

50.48

37

วัดควนสามโพธิ์

42.9

41.23

38

บ้านควนโคกยา

42.89

56.31

39

วัดนาหม่อม

42.05

48.26

40

บ้านเกาะหมาก

41.70

53.40

41

ไทยรัฐวิทยา

41.32

43.22

42

บ้านท่าวา

37.79

50.20

43

บ้านปากบางนาคราช

37.32

40.32

44

บ้านเกาะโคบ

33.92

50.78

45

บ้านปากพล

-

47.90

46

วัดฝาละมี

-

61.73

47

วัดโคกตะเคียน

-

42.88

หน้าเว็บย่อย (1): dlit2
Comments