แนวทางการขับเคลื่อน

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

   1.  สร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักให้กับครูและผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนในสังกัด โดยใช้เครือข่ายโรงเรียน  และอำเภอเป็นฐาน

   2. โรงเรียนทุกโรงเรียนปรับโครงสร้างเวลาเรียนตามที่กำหนด  คือระดับประถมศึกษา  ไม่เกิน  1,000  ชั่วโมง  ต่อปี และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ไม่เกิน  1,200  ชั่วโมง  ต่อปี

   3.  โรงเรียนกำหนดกิจกรรมที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ทั้ง  4  H Head  Heart Health  Hand) โยเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิด เชื่อมโยงตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2551

   4.  โรงเรียนจัดทำคู่มือการดำเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้          

   5.  หน่วยงานต้นสังกัดนิเทศ  ติดตาม  เพื่อช่วยเหลือสถานศึกษา

   6.  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  และคัดเลือกสถานศึกษาที่ดำเนินงานได้ประสบความสำเร็จ  สามารถเป็นแบบอย่างได้

   7.  เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา


ภาพประกอบ  การสร้างความรู้ความเข้าใจ  ความตระหนัก

 
Comments