โรงเรียนในโครงการ

ที่ รหัส โรงเรียน เครือข่าย อำเภอ
1 93010060 บ้านต้นประดู่ คีรีรัตน์ กงหรา
2 93010072 บ้านท่าลาด ควนขนุนหานโพธิ์ เขาชัยสน
3 93010089 ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) ควนขนุนหานโพธิ์ เขาชัยสน
4 93010104 บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ตะโหมด ตะโหมด
5 93010163 วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) สองเกาะ ปากพะยูน
6 93010164 บ้านโคกทราย รังสีตรีมิตร ปากพะยูน
7 93010177 บ้านบางมวง พันธปัญญา ปากพะยูน
8 93010181 บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) รังสีตรีมิตร ปากพะยูน
9 93010198 บ้านควนแหวง บูรพาป่าบอน ป่าบอน
10 93010207 วัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) บูรพาป่าบอน ป่าบอน
11 93010213 บ้านหนองธง ทุ่งธงทอง ป่าบอน
12 93010216 บ้านโคกสัก บางแก้ว บางแก้ว
13 93010223 อนุบาลบางแก้ว บางแก้ว บางแก้ว

Comments