กิจกรรมล่าสุดของไซต์

20 ส.ค. 2564 02:09 Admin @Plg2 แก้ไข ข่าวประชาสัมพันธ์ : OBECLine
18 ก.ค. 2564 20:12 Admin @Plg2 แนบ หนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การสอบสวนพิจารณาโทษข้าราชการ.pdf กับ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
18 ก.ค. 2564 20:12 Admin @Plg2 แนบ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf กับ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
18 ก.ค. 2564 20:12 Admin @Plg2 แนบ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย.pdf กับ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
18 ก.ค. 2564 20:12 Admin @Plg2 แนบ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การสอบปากคำผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็ก.pdf กับ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
18 ก.ค. 2564 20:12 Admin @Plg2 แนบ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การลงโทษลดขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf กับ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
18 ก.ค. 2564 20:12 Admin @Plg2 แนบ หนังสือ ด่วนมาก เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ.pdf กับ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
18 ก.ค. 2564 20:12 Admin @Plg2 แนบ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548.pdf กับ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
18 ก.ค. 2564 20:12 Admin @Plg2 แนบ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลวโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548.pdf กับ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
18 ก.ค. 2564 20:12 Admin @Plg2 แนบ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548.pdf กับ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
18 ก.ค. 2564 20:11 Admin @Plg2 แนบ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548.pdf กับ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
18 ก.ค. 2564 20:11 Admin @Plg2 แนบ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548.pdf กับ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
18 ก.ค. 2564 20:11 Admin @Plg2 แนบ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษษ พ.ศ.2561.pdf กับ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
18 ก.ค. 2564 20:11 Admin @Plg2 แนบ พระราชบัญญิติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf กับ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
18 ก.ค. 2564 20:11 Admin @Plg2 แนบ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559.pdf กับ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
18 ก.ค. 2564 20:11 Admin @Plg2 แนบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf กับ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
18 ก.ค. 2564 20:11 Admin @Plg2 แนบ พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562.pdf กับ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
18 ก.ค. 2564 20:11 Admin @Plg2 แนบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561.pdf กับ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
18 ก.ค. 2564 20:11 Admin @Plg2 แนบ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf กับ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
18 ก.ค. 2564 20:11 Admin @Plg2 แนบ พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539.pdf กับ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
18 ก.ค. 2564 20:11 Admin @Plg2 แนบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540.pdf กับ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
18 ก.ค. 2564 20:11 Admin @Plg2 แนบ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558.pdf กับ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
18 ก.ค. 2564 20:10 Admin @Plg2 แนบ พระราชบัญญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561.pdf กับ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
18 ก.ค. 2564 20:10 Admin @Plg2 แนบ พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561.pdf กับ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
18 ก.ค. 2564 20:10 Admin @Plg2 แนบ ประเด็นปัญญาเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการในการประชุม ส่งผลเกี่ยวเนื่องกับการขอเบิกเบี้ยประชุมว่าจะจ่ายได้หรือไม่.pdf กับ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

เก่ากว่า | ใหม่กว่า