ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)


https://bobec.bopp-obec.info/

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายวชิรวิชญ์ เยาว์นุ่น
โทรศัพท์ :  089-2994771
            :  074-695-914