ระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการและกิจกรรม สพฐ. : e-MES


ระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ : e-MES

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ดูและระบบ    
กลุ่มนโยบายและแผน
นางนิรดา ทองเอื้อ 
โทรศัพท์ : 081-7982956
             074-695914

ผู้รับผิดชอบนโยบาย/กิจกรรม
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางประไพ สมัครพงษ์
โทรศัพท์ : 088-7881002
             074-695-916