รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา ‎(Education Management Information System : EMIS)‎


http://data.bopp-obec.info

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายวชิรวิชญ์ เยาว์นุ่น 
โทรศัพท์  :  089-2994771
            :  074-695-914