โครงการลดพลังงานภาครัฐ


โครงการลดใช้พลังงานภาครัฐ

ผู้รับผิดชอบ สพป.พัทลุง เขต 2

กลุ่มอำนวยการ

นางอัจฉราภรณ์  ณ พัทลุง

โทรศัพท์
088-7846730
074-695-911