การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET)


http://www.newonetresult.niets.or.th/ExamWeb/

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางฐาวนาตย์  ร่วมพันธ์  

โทรศัพท์ : 091-9847929
            : 074-695-916